I це ви називаєте пiдвищенням?

Якби виплати людям вчасно хоча б iндексували на рiвень iнфляцiї, то пенсiї мали б зрости на 670 гривень, а зарплати – на 859 гривень.

Iнфляцiя б’є рекорди. За даними Держстату, минулого року цiни пiдвищилися на 24,9%, з початку 2015-го – на 38,2%. Згiдно з українськими законами, iндексацiя зарплат, пенсiй та iнших виплат має вiдбуватися на щомiсячнiй основi вiдповiдно до зростання iнфляцiї, повідомляє http://expres.ua

Натомiсть прем’єр-мiнiстр про iндексацiю мовчить, але обiцяє “пiдвищення”. А насправдi це не так, нiякого пiдвищення не передбачається. Бо, щоб люди вiдчули реальне пiдвищення, спочатку зарплати i пенсiї уряд мав би iндексувати – на розмiр iнфляцiї (щонайменше 50%). А тодi чесно було б казати про пiдвищення зарплат та пенсiй, значну частину яких iнфляцiя за останнiй рiк зжерла. Бо кожен знає  що за тисячу гривень рiк тому можна було купити значно бiльше, нiж за 1130 цьогорiч. Пан прем’єр же лише видає бажане за дiйсне, а про iндексацiю, яка, до речi, передбачена законом, – нi пари з вуст.

 – Чому людям не iндексують доходи?

– Пiдприємства, установи, органiзацiї приватної форми власностi зобов’язанi i здiйснюють на сьогоднi iндексацiю за власнi кошти, якщо вони в них є, – пояснює Ярослав Бакал, молодший юрист юридичної фiрми “Альянс Ратушняк i Партнери”. – Що стосується бюджетної сфери, тобто виплат, якi фiнансують за рахунок бюджету, зокрема зарплат, пенсiй, стипендiй, то тут все складнiше. Причина непроведення iндексацiї доходiв населення в 2015-му полягає в тому, що на початку цього року вiдповiдний Закон “Про iндексацiю грошових доходiв населення” №1282-ХII було доповнено нормою, яка передбачає, що проведення iндексацiї здiйснюється у межах фiнансових ресурсiв бюджетiв усiх рiвнiв.

Тобто, законодавчо було закрiплено, що iндексацiя можлива за наявностi грошових коштiв у бюджетi. Крiм того, Кабмiну було доручено розробити та затвердити особливий порядок проведення iндексацiї грошових доходiв населення на 2015 рiк. Водночас урядовцi заявляють про перевиконання бюджету, а Кабмiн так i не наважився затвердити вiдповiдний порядок. Як наслiдок, iндексацiя не проводиться.

– У поточному роцi з квiтня дозволили iндексувати зарплати бюджетникам, але додаткових коштiв на це нiхто не видiляв, – додає Лiдiя Ткаченко, кандидат економiчних наук, старший науковий спiвробiтник Iнституту демографiї та соцiальних дослiджень НАНУ.  – Тобто, якщо у фондi оплати працi певного пiдприємства не вистачає коштiв на iндексацiю, її просто не нараховують.

– Якби iндексацiю проводили вчасно, то наскiльки б зросли, наприклад, зарплати та пенсiї?

 Л. Ткаченко: – Iндексацiю пенсiй востаннє проводили у травнi-липнi минулого року. I при цьому так витлумачили закон, що iндексували пенсiї лише близько 3 млн. пенсiонерiв iз майже 13 млн. загальної кiлькостi. Потiм забракло грошей i на це. На 1 липня цього року середнiй по країнi розмiр пенсiй становив 1602 грн., а на ту саму дату минулого року – 1561 грн., тобто за рiк середнiй розмiр пенсiї збiльшився лише на 41 грн., або ж на 2,6%, а цiни за цей час зросли у пiвтора раза.

Якби iндексацiю проводили вчасно i в повному обсязi, за перiод з квiтня 2014-го (уперше пiсля перегляду прожиткового мiнiмуму з 1 грудня 2013 року порiг iндексацiї було перевищено в березнi 2014-го) по серпень 2015 року “накопичений” вiдсоток iнфляцiї сягнув би 170,6%. Отже, у серпнi сума iндексацiї для зарплати мала б становити 859 грн. (мiнiмальна зарплата 1218 грн. х 70,6%), для пенсiї – 670 грн. (мiнiмальна пенсiя 949 грн. х 70,6%). Цi суми мали б виплачувати додатково до теперiшнiх показникiв зарплат та пенсiй.

Для порiвняння: прийняте нещодавно рiшення про перегляд прожиткового мiнiмуму та пов’язаних з ним мiнiмальних гарантiй передбачає їх пiдвищення лише на 13%. Вочевидь, це коштуватиме уряду значно дешевше, нiж проводити iндексацiю на фактичну iнфляцiю. Хоч це дуже малою мiрою компенсує втрату реальних доходiв населення за останнi пiвтора року.

– Нагадайте, будь ласка, якi доходи пiдлягають iндексацiї?

– Доходи, одержанi в гривнях на територiї України, якi не мають разового характеру: пенсiї, стипендiї, заробiтна плата, регулярнi виплати з фондiв загальнообов’язкового державного соцiального страхування (наприклад, допомога у зв’язку з безробiттям).

Порядок iндексацiї передбачає, що накопичення вiдсоткiв iнфляцiї та iндексацiя мають тривати, доки не буде пiдвищено мiнiмальну зарплату, пенсiю, iншi мiнiмальнi гарантiї. Але це все в теорiї, бо на практицi урядовцi все вирiшують у ручному режимi, залежно вiд наявностi коштiв i вiд полiтичних обставин.

Леся ЯСИНЧУК, газета “Експрес”

 

Show Buttons
Hide Buttons