Пам’ятний знак прикордонникам

 всіх часів офіційно відкрито в Арбузинці

28 трав­ня заступник голови райдержадміністрації, виконувач функцій і повноважень голови райдержадміністрації Алла Василенко взяла участь в уро­чис­тому від­крит­ті пам­’ят­но­го зна­ка при­кор­дон­ни­кам всіх часів. У ми­ну­ло­му ро­ці, чле­ни іні­ці­а­тив­ної гру­пи гро­ма­дян зап­ро­по­ну­ва­ли ус­та­нов­ити пам­’ят­ний зна­к при­кор­дон­ни­кам усіх по­ко­лінь. Од­ним із на­йак­тив­ні­ших іні­ці­а­то­рів ство­рен­ня пам’ят­ни­ка був Ва­силь Іва­но­вич Пи­ли­пен­ко. Він і по­чав зби­ра­ти кош­ти повідомляє http://arbuzinka.mk.gov.ua

На про­по­зи­цію взя­ти участь у бла­гій спра­ві війсь­ко­во-пат­рі­о­тич­но­го спря­му­ван­ня від­гук­ну­лось біль­ше 30 ветеранів-при­кор­дон­ни­ків, а та­кож під­при­єм­ці, ке­рів­ни­ки ФГ і ор­га­ні­за­цій се­ли­ща та ра­йо­ну. Се­ред них: АП “Бла­го­дат­ненсь­кий пта­хоп­ром”, ПрАТ “Обе­ріг”, В.П. Олій­ник, М.М. Гри­дін, В. І. Сер­дюк та ін­ші. На сьо­год­ніш­ній день по­точ­ні ро­бо­ти з ви­го­тов­лен­ня та вста­нов­лен­ня пам’ят­ни­ка офі­цій­но за­вер­ше­ні. При­кор­дон­ни­ки-ветерани зіб­ра­лись  на відведеному міс­ці, щоб пок­лас­ти кві­ти, пос­піл­ку­ва­тись.

Са­ме цьо­го ро­ку Пре­зи­дент Ук­ра­ї­ни Пет­ро По­ро­шен­ко під­пи­сав указ про від­зна­чен­ня Дня при­кор­дон­ни­ка 30 квіт­ня, ар­гу­мен­ту­ю­чи це тим, що  це свя­то , яке ра­ні­ше від­зна­ча­ло­ся 28 трав­ня, по­хо­ди­ло від Дня при­кор­дон­них військ КДБ ко­ли­шньо­го СРСР.  Але ця іс­то­рія – не на­ша, тож са­ме то­му бу­ло ух­ва­ле­но рі­шен­ня про вста­нов­лен­ня но­вої да­ти про­фе­сій­но­го свя­та ук­ра­їнсь­ких при­кор­дон­ни­ків.

Від­крит­тя пам­’ят­ни­ка спів­па­ло з ко­ли­шньою да­тою свят­ку­ван­ня. Та хі­ба це го­лов­не – ще бу­де ба­га­то зус­трі­чей, пам­’ят­них дат, юві­ле­їв, а міс­це зус­трі­чі вже ві­до­ме.

Show Buttons
Hide Buttons